Tarne tingimused

GO WELL ÜLDISED TARNE TINGIMUSED

Pakkumuse objekti tarnimine Klientidele teostatakse käesolevate tarne tingimuste kohaselt, kui Poolte vahel ei ole kokku lepitud teisiti.

1. PAKKUMINE
1.1. Pakkumine peab olema vormistatud kirjalikult. Pakkumine on jõus 30 päeva pakkumise teatavaks tegemise kuupäevast alates.
1.2. Pakkumisele antud vastus, mis sisaldab parandusi või ettepanekuid, ei seo GO Well OÜ`d, vaid vastus loetakse Kliendi vastupakkumiseks.

2. HIND JA TARNE TÄHTAEG
2.1. Pakkumiste Hinnad esitatakse Kliendile koos käibemaksuga, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
2.2. GO Well alustab Pakkumuse objekti tarnet peale Kliendi poolt arve tasumist. Pooled võivad ka kokku leppida ettemaksu  tasumises min. 50% ulatuses Pakkumuse hinnast.

2.3. Go Well teostab Pakkumuse objekti (haagise) esmase registreerimise Maanteeameti Liiklusregistri Büroos. Haagise liiklusbüroo registrisse kandmise teostab GO Well ainult Kliendi soovil ja finantseerimisel. Haagise arvele võtmise kulud (riigilõiv ja numbritasu) esitatakse Kliendile tasumiseks koos müügiarvega.
2.4. GO Well OÜ garanteerib Kliendile kokkulepitud Pakkumuse objekti tarnimise kokkulepitud tähtajaks. Kui hetkel puudub tellitud haagise osas laoseis siis on pakkumuse objekti tarnetähtaeg kuni 3-5 nädalat alates arve või ettemaksu tasumisest.
2.5. GO Well`il on õigus kokkulepitud hinnale lisada neid kulutusi, mis on põhjustatud:
2.5.1. Kliendi poolt peale tellimuse täimise alustamist tehtud lisatellimuste eest;
2.5.2. Kliendi viivitustest Pakkumuse objekti kättesaamisel;
2.5.3. Kliendi poolt esitatud Pakkumusse mitte seotud lisanõudmistest;

3. PUUDULIKUD JA VIGASED PAKKUMUSED
3.1. Kliendil on õigus puuduliku või vigase Pakkumuse objekti tarne korral nõuda hinnaalandust, juhul kui viga on iseloomult selline, et Kliendi ei saa Pakkumuse objekti selle eesmärgile vastavalt kasutada. Võimaluse korral peab GO Well`ile jääma õigus vigade parandamiseks.
3.2. Kliendil puudub õigus hinnaalanduseks või Pakkumuse objekti loobumiseks juhul, kui Pakkumuse objekti puudub omadus, mida Pakkumuses ei ole nimetatud.

4. KAHJU HÜVITAMINE
4.1. GO Well vastutus mitteheakskiidetud Pakkumuse objekti tarne osas piirdub Pakkumuse objekti Pakkumusjärgse hinna ettemaksust 50% tagastamisega, tagasi mittemakstav osa loetakse tarne transpordikulude katteks.
4.2. GO Well OÜ ei vastuta Kliendile kaudselt põhjustatud kahjude eest, nagu näiteks kaotatud kasum, tema majandusliku tegevuse häiritus või kolmandale isikule tekitatud kahju.

5. KAEBUS
5.1. Kliendil on õigus esitada kaebusi GO Well tarne teostamise ja tarnitud Pakkumuse objekti Tellimusele mittevastavuse kohta:
5.1.1 Kliendi poolt Pakkumuse objekti vastuvõtmisel 10 päeva jooksul alates sellest, kui Klient sellest teada sai või oleks pidanud teada saama;
5.1.2 Pakkumuse objekti esinevate tõsiste vigade korral 5 päeva jooksul peale selle vastuvõtmist, või pärast seda, kui klient oleks pidanud vastavalt lepingule Pakkumuse objekti vastu võtma või seda kohapeal kontrollima.
5.2. Mittekvaliteetseks väidetav Pakkumuse objekti tuleb üle kontrollida mõlema osapoole juuresolekul, kusjuures kontrolli tulemuste kohta tuleb koostada vastav akt. Pärast nimetatud tähtaja möödumist puudub Kliendil õigus esitada Pakkumuse objekti kvaliteedi kohta pretensioone. Tõestamise kohustus lasub kliendil.

6. ÜLETAMATU TAKISTUS
6.1. Streik, tööseisak, tulekahju või muu GO Well`ist või allhankijast mittesõltuv ületamatu takistus vabastab kokkulepitud tarne tähtajast kinnipidamisest. Pakkumusele vastava Pakkumuse objekti puudumine tootja laos, õigusaktid või muud mõjuvad ning tõsiselt võetavad, GO Well`ist või allhankijast mitteolenevad põhjused, mida ei saanud ette näha, annavad samuti õiguse tarne tähtaja pikenemisele.
6.2. Juhul, kui eelpool mainitud juhtum raskendab tehniliselt või majanduslikult kokkulepitud Pakkumuse täitmist sedavõrd, et Kliendi, GO Well`i või nende mõlema esialgsed huvid Pakkumuse täitmise tulemuste suhtes jääksid olulisel määral rahuldamata, või oleks Pakkumuse edasine täitmine ühele nimetatuist ülemääraselt raskendatud, on GO Well`il õigus lõpetada Pakkumuse tarne täielikult. Kahju hüvitamine toimub käesolevate Tarnetingimuste punkti 4.1 kohaselt.

7. MAKSETINGIMUSED
7.1. Maksetähtaeg on määratud ettemaksu arvel ja lõpparvel näidatud tingimustega.
7.2. Kui Klient ei tasu õigeaegselt Pakkumuse objekti tarne eest võib GO Well OÜ hoida tarnitud Pakkumuse objekti enda valduses niikaua, kui Klient on tasunud kogu Pakkumuse summa.
7.3. GO Well OÜ võib Kliendi poolt tellitud Pakkumuse objekti kasutada Kliendi võlgnevuse tagatisena ja vajadusel realiseerida võlgnevuse katteks.
7.4. Tasumisega viivitamisel on GO Well OÜ õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda lepingulist viivist tähtaegselt tasumata summadelt 0,1% iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Tasumisega viivitamisel üle 15 päeva on GO Well OÜ õigus nõuda ja Kliendil kohustus tasuda viivist lepinguga tähtaegselt tasumata summalt 0,5% päevas iga viivitatud päeva eest. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras trahvid, teises järjekorras viiviseid ning kolmandas järjekorras põhivõlgnevus.
7.5. Kui Kliendi viivitab tasumisega üle 30 päeva, on GO Well OÜ õigus loovutada nõue Kliendi vastu sissenõudmiseks inkassofirmale. Kõik sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Kliendi. Kui Kliendi ei tasu arvet õigeaegselt võib GO Well OÜ esitatud nõudeõiguse omal äranägemisel edasi anda (müüa, pantida) kolmandatele isikutele .

8. OMANDIÕIGUS JA VASTUTUS
8.1. GO Well OÜ poolt tarnitud Pakkumuse objekti on tarnija omand kuni Kliendi poolt kogu Pakkumuses kokkulepitud tarneobjekti(de) müügisumma tasumiseni.
8.2. Riisiko Pakkumuse objekti eest läheb Kliendile üle alates Pakkumuse objekti üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Kliendi või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud Pakkumuse objekti vastu võtma.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Go Well ja Kliendi vahelised erimeelsused lahendatakse poolte kokkuleppel või, kokkuleppe võimatuse korral, Harju Maakohtus.