Haagiste rendi tingimused

HAAGISTE RENDI TINGIMUSED (ÜLD)

1. Mõisted
1.1. Rendileandja – GO Well OÜ
1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik
1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Haagise rendileping, milles on fikseeritud rendile antava haagise andmed ja renditasu ning muud erikokkulepped.
1.5. Haagis – Lepingu alusel renditav haagis.
1.6. Üldtingimused – Rendileandja Haagise rendi üldtingimused, mis sisalduvad käesolevas dokumendis on kohaldatavad Rendileandja poolt sõlmitavatele kõigile Haagise rendi- ja üürilepingutele ulatuses, milles Pooled ei lepi muus rendi suhet kajastavas dokumendis, sh Lepingus või Kliendilepingus, kokku teisiti ning on Lepingu lahutamatuks lisaks.

2. Rentniku kinnitused
2.1. Lepingu sõlmimisega annab Rentnik Rendileandjale alljärgnevad kinnitused:
2.1.1. Rentnikul ja tema nimel tegutseval isikul on kõik õigused Haagise osas Lepingu sõlmimiseks. Rentnikule ei ole teada Ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise:
2.1.2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud alljärgnevast: renditavate Haagise omadustest, rendile antava haagise kasutamisega seotud juhtimisõiguste (BE), litsentside olemasolu, rendihinnakiri, tehniline seisund. Haagise kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh õhutusnõuded. Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Haagise kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele:
2.1.3. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Haagise nõuetekohaseks kasutamiseks.

3. Lepingu sõlmimine ja tähtaeg
3.1. Leping loetakse sõlmituks arvates Poolte vahel kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppe saavutamise ajahetkest, kui poolte kokkuleppest või üldtingimuste teistest sätetest ei tulene teisiti .
3.2. Rendisuhe algab Haagise Rendileandja rendipunktist väljastamise ajahetkest, mille asukoht ja kontaktandmed on fikseeritud Rendilepingus (edaspidi: “Rendipunkt“) ning lõppeb haagise nõuetekohasel tagastamisel Rendipunkti (edaspidi: “‘Rendiperiood”). Füüsilisest isikust Rentnikel on Rendiperioodi maksimaalseks pikkuseks 30 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole muud kokkulepet arvestatakse Rendiperioodi pikkust päevades {edaspidi: „Rendipäev“). Esimeseks Rendipäevaks on Haagise Rendipunktist Rentnikule Üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Haagise nõuetekohase tagastamise päev. Kui Seade tagastatakse Rendipunkti enne kella 09.00 on Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks tagastamise päevale eelnenud kalendripäev.

4. Haagise üleandmine ja tagastamine.
4.1. Seade antakse Rentniku kasutusse üle Lepingu sõlmimisel. Seade tuleb tagastada Rendileandja Rendipunkti. Rentnik võib Haagise tagastada Rendipunkti vabalt valitud päeval, kuid Seade tuleb tagastada hiljemalt Lepingu kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 9-ks. Haagise väljastamine ja tagastamine on võimalik kõikidel päevadel kella 09.00 kuni 18.00`ni. Haagise tagastamisega viivitamisel Lepingu lõppemisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale renditasu 3 (kolme) kordses ulatuses viivitatud perioodi eest.
4.2. Haagise vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Haagise kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Haagisega.
4.3. Seade peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, millises Rentnik Haagise sai, arvesse võttes normaalset kulumist.
4.4. Seade tagastatakse sellekohase kirjaliku märke tegemisega Lepingule või eraldi Haagise tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poole esindajad. Lepingu lõppemisel tuleb Seade tagastada hiljemalt Rendiperioodi kehtivuse viimasele päevale järgneva kalendripäeva kella 9-ks.
4.5. Seade loetakse kaotsiläinuks, kui Haagist ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisel.
4.6. Kui Rentnik ei tagasta Haagist Lepingu lõppemisel tähtaegselt on Rendileandjal Õigus rakendada abinõusid, sh omaabi Haagise osas valduse tagastamiseks.
4.7. Kui Rendileandja tuvastab Haagise tagastamisel või selle järgselt Haagise kasutuskõlbmatuks muutumise või Haagise väärtuse olulise vähenemise, mille eest on vastutav Rentnik on Rendileandjal Õigus omal valikul kas keelduda Haagise vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Haagise uushanke hinnale või võtta Haagis vastu ning nõuda Rentnikult Haagise parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

5. Renditasu ja tagatisraha
5.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Haagise Rentnikule rendile Haagise üleandmise ajahetkel kehtiva rendihinnakirja alusel. Hinnakirjas märgitud hinnad sisaldavad käibemaksu. Renditasu sisaldab tasu üksnes Haagise kasutamise eest.
5.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh. ettemaksuarve) alusel. Arve väljastatakse Haagise tagastamisel või Rendilepingu Lõppemisel.
5.3. Renditasu makstakse rendiarvele alusel Lepingus või Kliendilepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Rentnikud on kohustatud teistsuguse kokkuleppe puudumisel tasuma renditasu hiljemalt Haagise tagastamisel. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks alates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas.
5.4. Rendileandjal on Õigus nõuda Rentnikult nii enne Haagise Rentniku kasutusse andmist, kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja. kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antavate Haagise uushanke hinda .
5.5. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutaval tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.
5.6. Rentnikul on õigus nõuda Rendileandjalt tagatisraha tagastamist hiljemalt ühe (1) nädala möödumisel pärast Haagise tagastamist, mille rendile või üleandmise eelduseks oli tagatisraha maksmine.
5.7. Rendileandjal on Õigus tasaarvestada ning vähendada tagastamisele kuuluvat konkreetse Haagise rendile andmisega seoses tasutud tagatisraha summa ulatuses, milles Rendileandjal on Rentniku vastu rahalisi nõudeid nii konkreetse Haagise rendile andmisega seoses, samuti teiste rendile antud Haagisega seoses.
5.8. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, samuti hävitama kogu kahju, sh Õigusabi ­ ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud, mida viivis ei kata.

5.9. Rentnik nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: isikukood, registrikood maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS -i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus . Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee .

5.10. Rentnik nõustub sellega. et Rentniku poolt lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi. Isikukood, elukoht. Rentniku foto, isikut tõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele. Võlgnevuse sissenõudmise. renditud Haagise tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil. Rentnikul on igal ajal õigus nõuda, et Rendileandja lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Rentniku isikuandmete edastamise. Rentnikul on õigus igal ajal nõuda, et Rendileandja informeeriks Rentnikku andmetest, mis Rendileandja on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud.

6. Poolte kohustused
6.1. Rentnik on kohustatud :
6.1.1. kasutama renditud Haagist heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Haagise kasutamisotstarbega:
6.1.2. järgima Haagise kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju. sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste jn eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Haagist vahetult kasutavate Rentniku töötajate tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
6.1 .3. järgima Haagise kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Haagist kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses;
6.1.4. tagama omal kulul Haagise tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused. mida saab kõrvaldada Haagise hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega;
6.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Haagise asukohaks oleva objekti muutumisest. Haagise väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud;
6.1.6. tasuma õigeaegselt Haagise kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest:
6.1.7. tagastama Rendiperioodi lõppedes Haagise Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.
6.2. Rendileandja on kohustatud :
6.2.1. tagama Haagise üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Haagise vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele:
6.2.2. tegema Haagisele remonti. Kui Haagise remondivajadus on tingitud Haagise mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõikide kulutuste hüvitamist.

7. Vastutus
7. I . Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
7.2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Haagise kadumise, hävimise ja kahjustumise eest. sh Haagise rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Haagise normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
7.3. Haagise kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Haagise uushanke hind, kahjustumise korral aga Haagise kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind .
7.4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Haagise kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest. Kasutamisjuhendis olev võimaliku vea tõttu tekkinud kahju eest vastutab Rendileandja.
7.5. Haagise juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Haagise valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Haagise üleandmisest Rentnikule .

8. Lepingu lõppemine ja lõpetamine
8.1. Leping lõpeb Haagise tagastamisel, samuti lepingu ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevates Üldtingimustes fikseeritud alustel.
8.2. Rendileandjal on Õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui: .
8.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingujärgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest:
8.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Haagise seisund või tekib oht Haagise kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks:
8.2.3 Rentnik annab Haagise kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta:
8.2.4. Juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
8.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul, vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele .
8.3. Rentnikul on Õigus Leping korraliselt üles öelda Haagise tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

9. Muud tingimused
9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Lepingust ei tulene teisiti.
9.2. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel.
9.3. Lepingu täitmisest tulenevad pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
9.4. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid